Додаток 3 до рішення вісімнадцятої сесії четвертого скликання обласної ради від 23 березня 2005 року
    ПОЛОЖЕННЯ про Переліки видів тварин і рослин, які не занесені до Червоної книги України, але є рідкісними або такими, що перебувають під загрозою знищення на території Полтавської області.

    1. Затверджені Переліки видів тварин і рослин, які не занесені до Червоної книги України, але є рідкісними або такими, що перебувають під загрозою знищення, діють на території Полтавської області.

    2. До Переліків заносяться види тварин і рослин, які постійно або тимчасово перебувають чи зростають у природних умовах на території області, є рідкісними або знаходяться під загрозою зникнення.


    3. Занесені до Переліків види тварин і рослин підлягають особливій охороні на всій території області.
    Організація збереження видів тварин і рослин, занесених до Переліків, поліпшення території їх перебування чи зростання, створення належних умов для розмноження з природних умовах, розведення та розселення покладається в межах їх компетенції на органи місцевого самоврядування, виконавчої влади, природоохоронні органи Міністерства охорони навколишнього природного середовища України на місцях та інші державні органи, на які законодавством України покладено здійснення функцій у цій сфері.


    4. Охорона та відновлення видів тварин і рослин, занесених до Переліків, забезпечується шляхом:
    - визначення відповідної категорії видів тварин і рослин, що знаходяться під загрозою зникнення, врахування вимог щодо їх охорони під час розробки нормативних актів;
    - систематичної роботи щодо виявлення місць їх перебування та зростання, проведення постійного спостереження (моніторингу) за станом популяцій та необхідних наукових досліджень з метою розробки наукових основ їх охорони та відтворення;
    - створення на територіях, де вони масово оселені (зростають) та на шляхах міграції, об'єктів, що особливо охороняються, згідно Закону України «Про екологічну мережу;
    - створення банків їх генофонду, розведення у спеціально створених умовах (зоологічних парках, розплідниках, ботанічних садах та дендрологічних парках тощо);
    - дотримання спеціальних вимог щодо охорони цих видів під час розміщення продуктивних сил, вирішення питань відведення земельних ділянок, розробки проектної та проектно-планувальної документації, екологічної експертизи;
    - проведення широкої виховної роботи серед населення;
    - розвитку міжобласного та міжнародного співробітництва у цій сфері та за рахунок здійснення інших заходів.


    5. У залежності від стану та ступеня загрози для популяції видів тварин чи рослин, занесених до Переліків, вони поділяються на такі категорії:
    зниклі (0):
    види, про які після неодноразових пошуків, проведених у типових місцевостях або в інших відомих та можливих місцях поширення, відсутня будь-яка інформація про їх існування у дикій природі;
    зникаючі (І):
    види, які знаходяться під загрозою зникнення, збереження яких є малоймовірним, якщо продовжиться згубна дія факторів, які впливають на їх стан;
    вразливі (II):
    види, які в найближчому майбутньому можуть бути віднесені до категорії "зникаючих", якщо продовжиться дія факторів, що впливають на їх стан;
    рідкісні (Ш):
    види, популяції яких невеликі, які у даний час не відносяться до категорії"зникаючих" чи "вразливих", хоча їм загрожує небезпека;
    невизначені (IV):
    види, про які відомо, що вони відносяться до категорії "зникаючих", "вразливих" чи "рідкісних", однак, достовірна інформація, яка б дозволяла визначити, до якої із зазначених категорій вони відкосяться, - відсутня;
    недостатньо відомі (V):
    види, які можна було б віднести: до - однієї з вищеперерахованих категорій, однак, у зв’язку з відсутністю повної достовірної інформації питання залишається невизначеним;

    відновлені (VІ):
    види, популяції яких завдяки вжитим заходам щодо їх охорони не викликають стурбованості, однак не підлягають використанню і вимагають постійного контролю.

    6. Ведення Переліків покладається на - Державне управління екології та природних ресурсів в Полтавській області.


    7. Підставою для занесення до Переліків певного виду тварин або рослин є дані про чисельність, ареал та зміни умов існування, що. підтверджують необхідність вжиття заходів для їх охорони.


    8. Пропозиції про занесення до Переліків видів тварин або рослин можуть вносити науковці, окремі фахівці, відповідні науково-дослідні установи, державні і громадські організації.
    Пропозиції мають включати наукове обґрунтування необхідності занесення виду тварин чи рослин до Переліків, відомості про їх поширення, необхідні заходи щодо збереження і відтворення у природних чи спеціально створених умовах.
    Рішення про занесення видів тварин і рослин до Переліків приймається обласною радою за поданням Державного управління екології та природних ресурсів в Полтавській області.


    9. Види тварин і рослин, занесені до Переліків, які в результаті вжитих природоохоронних заходів та на підставі наукових досліджень визнані такими, що знаходяться поза загрозою зникнення, підлягають вилученню із Переліків. Пропозиції про вилучення розглядаються у тому ж порядку, що і в разі занесення видів до Переліків.


    10. Добування (збирання) видів тварин і рослин, занесених до Переліків, їх гнізд, яєць, плодів, насіння або продуктів цих тварин і рослин здійснюється у виняткових випадках лише з науковими і селекційними цілями, у тому числі для розмноження і розведення у спеціально створених умовах за дозволом Держуправління екології та природних ресурсів в Полтавській області. Такі дозволи видаються лише науковим організаціям та іншим установам, завдання яких щодо виконання робіт з видами, занесеними до Переліків, визначені відповідними науковими програмами.


    11. Заходи щодо охорони та відтворення видів тварин і рослин, занесених до Переліків, фінансуються за рахунок місцевих бюджетів та інших джерел фінансування.


    12. Державний контроль за додержанням вимог щодо охорони та відтворення видів тварин і рослин, занесених до Переліків, здійснює Державне управління екології та природних ресурсів в Полтавській області та його органи на місцях.
    Особи, які порушують вимоги охорони та відтворення видів тварин і рослин, з числа видів, занесених до Переліків, притягуються до відповідальності у відповідності до чинного законодавства України.
    Шкода, заподіяна незаконним добуванням або знищенням чи пошкодженням тварин чи рослин, з числа видів, занесених до Переліків, а також розміри компенсації за добування цих видів визначаються в установленому законодавством порядку.


    13. Відомості щодо змісту Переліків, стану занесених до них видів тварин і рослин оприлюднюються в засобах масової інформації, доводяться до відома підприємств, наукових, освітніх, виховних установ і організацій.
    Наукові та інші установи, підприємства, організації та громадяни надають Держуправління екології та природних ресурсів в Полтавській області наявну у них інформацію про поширення, чисельність, стан видів тварин і рослин, занесених до Переліків, та негайно інформують про факти їх знищення, загибелі чи захворювання.

 

Попередня сторінка